پروژه های اکتشافات ژئوفیزیک

1-مطالعه روش ژئوالکتریک جهت اکتشاف آب در دشت مورچه خورت 

2-مطالعه روش ژئومغناطیس و رادیو متری جهت اکتشاف مواد پرتوزا در منطقه اکشورات